Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 
© Badminton Nederland

Besluiten Bondsvergadering 29 november 2014

© Badminton Nederland+

Tijdens de extra Bondsvergadering van 29 november jl. in het Huis van de Sport heeft een overgrote meerderheid ingestemd met de toekomstvisie en het voorgestelde implementatietraject van het plan A Clear Future.

Voor de financiële onderbouwing van het plan is akkoord gegaan met een financiële bijdrage van de verenigingen van maximaal 2 euro per lid. In de Jaarvergadering van 2 juni 2015 zal worden bekeken of deze 2 euro ook werkelijk zal worden gevraagd aan de verenigingen, aan de hand van de uitgaven die tot juni 2015 zijn gedaan in het kader van A Clear Future. In september zal een eventuele facturatie van het in juni vastgestelde bedrag volgen.

De Bondsvergadering heeft 29 november jl. de volgende besluiten goedgekeurd.

De jaarverslagen 2013 van het bestuur, de werkorganisatie en de commissies werden goedgekeurd, net als het Financiële Jaarverslag 2013. Verder werden de contributiebijdragen 2015 en de begroting 2015 door de Bondsvergadering aangenomen.

N.a.v. het stuk 'Zakelijke relaties afgevaardigden' hebben zich 3 mensen aangemeld voor de werkgroep die zich gaat bezighouden met een voorstel hoe zakelijke relaties van afgevaardigden in combinatie met hun functie binnen Badminton Nederland te regelen.

Voor het goedkeuren van de statutenwijzigingen was niet voldoende quorum aanwezig. De statutenwijzigingen zullen nu tijdens een extra Bondsvergadering op 13 december worden behandeld.

Voorzitter Clemens Wortel en bestuurslid Ger Tabeling zijn herkozen als bestuurders voor de periode van 3 jaar. Ook Gilbert Kortenaar (Reglementscommissie), Tamara Jille (Financiële Commissie) en Jos Smeets (Commissie van Beroep) werden herkozen voor 3 jaar. Stef Linthorst werd gekozen als lid van de Commissie van Beroep. Rik Wilbers heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen als lid van de Financi'ële Commissie.

Reglementswijzigingen

De Bondsvergadering heeft op 29 november 2014 wijzigingen in de volgende reglementen vastgesteld:

Tuchtreglement

 • Instellen mogelijkheid van een beroep tegen een opgelegde berisping

Algemeen Wedstrijd Reglement

 • er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen van het Algemeen Wedstrijd Reglementen van Uitvoeringsregelingen bij het Algemeen Wedstrijd Reglement, zoals de Accommodatieregeling.

Bondscompetitiereglement

 • de competitiebegeleider bestaat niet meer als functionaris en is uit de tekst verwijderd.
 • de rapportage door referees verloopt niet meer via het wedstrijdformulier. Het artikel is aangepast en sluit aan bij de tegenwoordige gang van zaken.
 • een inperking van de mogelijkheid voor Eredivisie en Eerste divisie teams om tot halverwege de competitie op ieder moment vastspelers toe te kunnen voegen.
 • t.b.v. van verandering van vereniging (2e t/m 4e Divisie) behoeft een speler uitsluitend aan te geven dat deze volgend seizoen niet voor zijn huidige vereniging zal uitkomen, en niet dat hij naar een andere vereniging gaat.
 • het is duidelijker beschreven dat de overgang van vereniging (2e t/m 4e Divisie) betrekking heeft op 'welke competitie dan ook'.
 • T.b.v. van verandering van vereniging (Ere-en Eerste Divisie):
  • 1.is de mogelijkheid toegevoegd om, mits de huidige vereniging een schriftelijke toestemming verleend, om ook na 15 mei van vereniging te kunnen veranderen.
  • 2.Toegevoegd is dat spelers die naar een buitenlandse vereniging of in de regiocompetitie willen uitkomen ook een transferformulier dienen op te sturen naar de LCW.
 • er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen van Uitvoeringsregelingen bij het Bondscompetitiereglement.
 • toegevoegd is dat protest in zaken beslissingen van de LCW ook mogelijk is op grond van Uitvoeringsregelingen.

Toernooireglement

 • er is een kapstok gemaakt voor de nieuwe Uitvoeringsregeling Aangepast Badminton Circuit.
 • er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen van Uitvoeringsregelingen bij het Toernooireglement.
 • toegevoegd is dat protest in zaken beslissingen van de LCW ook mogelijk is op grond van Uitvoeringsregelingen.

Regiocompetitiereglement

 • de rapportage door referees verloopt niet meer via het wedstrijdformulier. Het artikel is aangepast en sluit aan bij de tegenwoordige gang van zaken.
 • t.b.v. van verandering van vereniging behoeft een speler uitsluitend aan te geven dat deze volgend seizoen niet voor zijn huidige vereniging zal uitkomen, en niet dat hij naar een andere vereniging gaat.
 • het is duidelijker beschreven dat de overgang van vereniging betrekking heeft op 'welke competitie dan ook'.
 • er is een kapstok gemaakt om dispensaties te kunnen verlenen op artikelen van Uitvoeringsregelingen bij het Regiocompetitiereglement.
 • toegevoegd is dat protest in zaken beslissingen van de RCW ook mogelijk is op grond van Uitvoeringsregelingen.

De exacte tekstwijzigingen zijn terug te vinden bij het bij agendapunt 10 behorende stuk van de Bondsvergadering 2014: Statuten en reglementswijzigingen Bondsvergadering 2014.

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

vorig artikel

7 december: Topper DKC tegen Amersfoort

3 jaar geleden

volgend artikel

Veel Nederlandse deelnemers in Irish Open

3 jaar geleden

Wat vind jij? Er zijn al 44 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws