Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 

Ken je deze spelers al?

© badmintonline.nl

Openingstoespraak Clemens Wortel tijdens Jaarvergadering 27 juni 2015

© badmintonline.nl+

Voorzitter, badminton collega's. Kijkend en luisterend naar tal van reacties vanuit u als afgevaardigde, vanuit de regio's, vanuit individuele leden van Badminton Nederland in de achter ons liggende periode, meende ik er goed aan te doen met u even terug te gaan in het verleden en wel om u mee te nemen in het proces wat de afgelopen maanden voltrokken is en een opmaat vormt voor de komende tijd.

Immers, wat zijn de feiten?

Al in eerdere bestuursperioden voor ons was er al sprake van verval, een dalend ledenaantal, ontevreden verenigingen, nauwelijks sportieve prestaties, een NOC*NSF die ons een zware onvoldoende gaf. In dit kader noem ik het mailbericht op 6 december 2012 van diezelfde NOC*NSF, met een harde inhoud: geen bestuurskracht getoond in de afgelopen jaren en geen sportieve prestaties. De effecten van deze uitspraak waren een meer dan forse korting op de bijdrage van NOC*NSF. En bij dat alles verder afnemende contributie-inkomsten.

Kortom, aanleiding genoeg voor dit bestuur om in actie te komen.

Te beginnen met een rondreis tijdens de Week van het Badminton, editie nr. 1, en te horen hoe de werkvloer van BNL naar "Nieuwegein" keek, naar de besturen, naar de staf, naar het management. Dat gaf nadrukkelijk stof tot nadenken, zo ook tijdens editie nr. 2 van de Week van het Badminton.

Maar eerst moest er nog een fors aantal "hoofdpijndossiers" aan de kant worden gezet, zoals de consequenties van de Rechtbankprocedure rondom het Yonex-contract, het voorkomen van een hoger-beroepprocedure, de gevolgen van een zware overschrijding van het topbadmintonbudget etc. etc.

Daarna was het tijd om de kritiekpunten concreet op te halen. Waren de opmerkingen tijdens die ontmoetingen spontaan, recht uit het hart, openhartig , tijdens de Roadshows door het land, die wij in nauwe samenwerking met NOC*NSF destijds organiseerden, werden die opmerkingen herbevestigd, geaccentueerd, ja zelfs harder aangezet.

Het was duidelijk dat er een enorme afstand was ontstaan tussen de organisatie en de leden. Dus, alle reden om nadrukkelijk te werken aan een analyse en aan potentiële oplossingen voor de geconstateerde problemen.

Dit keer niet met een duur organisatieadviesbureau, maar met mensen vanuit de werkvloer, met een professionele achtergrond op het gebied van marketing, organisatiekunde, en organisatieontwikkeling. Bij dit alles gesteund door een waardevolle subsidie van NOC*NSF, die ons kritisch en zeer betrokken hierbij op de voet volgt.

En beste mensen, hun rapport (dat van de Werkgroep A Clear Future) was en is gedegen, gebaseerd op tal van gesprekken in het land, onderzoek bij andere bonden, bij verenigingen en leden van deze verenigingen, en loog er niet om en was in feite opnieuw een herbevestiging van wat wij als bestuur al regelmatig te horen hadden gekregen, maar nu in samenhang opgetekend in een visiedocument waarin 2 zaken centraal staan: focus op kerntaken en slimmer organiseren.

En zo kreeg het traject "A Clear Future" zijn start, beginnend met het toetsen aan de praktijk van alledag, met schier aantal gesprekken daarover met tal van betrokkenen, en, op aandringen van u, een waardevolle aanvulling: een vertaling in 9 toetsbare deelprojecten.

U mag ons inderdaad verwijten dat wij u niet frequenter op de hoogte hebben gebracht van de stand van zaken waarin de verschillende deelprojecten zich bevinden, want daar hebben we veel tijd en energie in gestoken.

U mag ons inderdaad bekritiseren dat wij niet zorgvuldiger zijn omgegaan met begrippen "kerntakendiscussie", een abstract visiedocument "A Clear future", de stip aan de horizon en daarmee onnodige begripsverwarring te weeg hebben gebracht.

Uw terechte kritiek is niet aan dovemansoren gericht, zo zal straks blijken bij het desbetreffende agendapunt. Met name vandaag zullen wij hier nader op ingaan en ook de samenhang van de deelprojecten toelichten.

Beste mensen, natuurlijk gaat het niet om A Clear Future sec, het gaat immers over een met elkaar gedeeld probleem en het samen willen werken naar de oplossingen. Bij dit hele proces hebben wij gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid maar schuwden we geen harde maatregelen; ik verwijs u bijvoorbeeld naar een resultaat daarvan in onze jaarrekening.

Wij realiseren ons terdege dat veranderingen weerstand oproepen, maar wij merken ook een nieuwe dynamiek, als resultaat van het creëren van flagships en de clusterbijeenkomsten die daar uit zijn voortgevloeid.

Ook ervaren wij als waardevol de veranderingsbereidheid bij verschillende regioteams, de waardering daarvoor mag ik vanavond tot uitdrukking brengen in het midden van ons land. Echter beste mensen, we zijn er nog niet, het is immers later dan vijf voor twaalf, zoals eerder gememoreerd. Maar met hulp van u, die van ambitieuze voorzitters , van energieke besturen, van regioteams en in het bijzonder, alle vrijwilligers van Badminton Nederland, staan wij klaar om met kracht het proces van "A Clear Future" als team voort te zetten, te implementeren en, heel belangrijk, waar nodig aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Namens de collega's hier achter de tafel, de nieuwe collega's die in de startblokken staan, wil ik jullie van harte uitnodigen om met ons mee te doen, ons te voorzien van realistische oplossingen, kijkend naar een snel veranderend sportklimaat.

Kijkt u vooral naar wat ons verbindt en niet naar wat ons onverhoopt scheidt, dat is ons doel om badminton weer te laten glanzen.

Clemens Wortel
Voorzitter Badminton Nederland

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

Wat vind jij? Er zijn al 8 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws