Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 

Positie Reglementscommissie: misschien is een aanpassing van het reglement zinvol

Het Bondsbestuur heeft de vraag voorgelegd of er krachtens de Statuten, Hoofdstuk V, art. 3-5b, een tussentijdse verkiezing van een afgevaardigde moet worden georganiseerd in de volgende situatie.

Het betreft de vervulling van een vacante afgevaardigdeplaats in regio Zuidwest. Bij de reguliere driejaarlijkse verkiezingen in maart 2011 bleven in deze regio twee van de acht plaatsen onvervuld. Daarop werd in juni 2011 een tweede verkiezingsronde gestart voor de twee opengebleven plaatsen. De verkiezingen vonden plaats in oktober 2011. Aangezien er bij deze tweede ronde slechts één kandidaat beschikbaar was, kon slechts één open plaats worden vervuld en bleef de andere vacant. Vervolgens werd in april 2013 door een lid-vereniging een kandidaat aangemeld voor de overgebleven vacature.

Naar het oordeel van de Reglementscommissie kan er in de beschreven situatie geen nieuwe tussentijdse verkiezing voor de vacante plaats worden gehouden, dit vanwege het volgende.

Het betrokken artikel is in 2008 gewijzigd. Toen werd de tussentijdse verkiezing bij een vacature ook van toepassing in de situatie dat bij reguliere verkiezingen een of meer plaatsen onvervuld blijven, en er dus geen sprake is van een vacature die tussentijds is ontstaan. Noch de oude, noch de nieuwe tekst van het artikel gaan in op de situatie dat een tussentijdse verkiezing geen resultaat heeft.

De achtergrond van de wijziging in 2008 was dat in het oude model een plaats die bij reguliere verkiezingen open was gebleven, noodzakelijkerwijs drie jaar lang open moest blijven, zonder enige mogelijkheid om de plaats alsnog op te vullen. Dit werd onwenselijk geacht. De wijziging diende ertoe om voor zo’n geval een tweede mogelijkheid te scheppen om het voorgeschreven aantal afgevaardigden beschikbaar te krijgen.

Met deze wijziging is echter niet bedoeld om te verplichten tot een reeks van tussentijdse verkiezingen, net zolang totdat alle open plaatsen zijn vervuld, net zo min als dat het geval is bij tussentijds ontstane vacatures. Ook is niet bedoeld om, bij het onvervuld blijven van een plaats na een vruchteloze tussentijdse verkiezing, een nieuwe verkiezing voor te schrijven als zich nadien op enig moment alsnog een kandidaat aandient. Dit mede gezien de tekst van het artikel die niet voorziet in dergelijke herhaalde verkiezingen, terwijl het juist noodzakelijk zou zijn om voor zulke herhaalde verkiezingen inzake het belangrijkste orgaan van Badminton Nederland de te volgen procedure en de in acht te nemen termijnen helder vast te leggen, ter voorkoming van onduidelijkheden en willekeur.

De Reglementscommissie concludeert dat in de beschreven situatie de statutair voorgeschreven tweede verkiezingsronde is georganiseerd, en dat er voor de plaats die na deze tweede ronde is opengebleven thans reglementair geen mogelijkheid bestaat om daarna nogmaals een tussentijdse verkiezing te houden. De Reglementscommissie tekent hierbij aan dat het aanbeveling verdient om in de nabije toekomst te bezien welke uitwerking in dit soort gevallen beleidsmatig wenselijk zou zijn en deze uitwerking met zoveel woorden in de tekst op te nemen.

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

Wat vind jij? Er zijn al 5 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws