clubzoeker

Nieuw Woordenboek der Nederlandse Badmintongemeenschap

Nieuw Woordenboek der Nederlandse Badmintongemeenschap

In de artikelen en reacties komen verschillende woorden voorbij, misschien niet voor iedereen even duidelijk. We hebben ze op een rijtje gezet en nodigen jullie uit om ook bijdragen en suggesties in te sturen.

Ken je BECA 2000 al?

Stuur je tips via e-mail naar info@badmintonline.nl o.v.v. 'woordenboek' of gebruik twitter en bericht ons via @onlinenl!

We hebben inmiddels bijdragen van Andre Janssen, Calculus, Gerard de Jong, Han van Gessel (NB-NB), Hans, Jimmy, Joep, Knight in shining armour, Kouwes, Mr A. Moskeefiets, Nick, Ron Daniëls, Tim, Yoeri.

A

afgevaardigden
af - ge - vaar - dig - den
zelfstandig naamwoord (mv)
over het algemeen te duiden als ja-knikkende gratis koffiedrinkers en koekhappers tijdens bondsvergaderingen

B

BN
b - n
eigennaam; letterwoord
zelfstandig naamwoord (ev)
sinds *2010, eigentijds, ingekorte reclame-naam ("bekt" lekker!) voor NBB (*1931). Bestuurlijk, in handen gevallen van zich in een ivoren toren bevindende -, indien persoonlijk zelf niet in gevaar,- elkaar onderling (be)noemend - "Uomini d'onore" / "mannen van eer". Waarbij "de Familie" - uiterst voortvarend- aan géén enkel punt van hun 4 verantwoordelijkheden: kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van badminton in de Nederlandse samenleving, toekomt. Integendeel. Een volledig ontwrichte en gefrustreerde BN-gemeenschap in onvrede komt in zicht. Herstel kost een veelvoud van wat door ongeschraagde arrogantie wordt afgebroken. De huidige onbetamelijke, zich onbereikbaar houdende bestuurlijke topshuttle-maffiosi (ooit gezaghebbend maar tot caricaturale stripfiguren –met valse pretenties en vanwege 't ontbreken van zowel afstemming als –klaarblijkelijk- enig authentiek eergevoel en/of zelfrespect, afgezakt tot objecten die 'slechts' hoon en medelijden opwekken, ware ér niet de treurige feiten, dat deze non-communicatieve provocateurs ook nog grote (ook persoonlijke) belangen en heel veel centen verkwansel(d)en. Door hun toedoen en dit, inclusief de solitaire TD (een kennelijk onaanraakbaar éenpersoons-toporgaan ook in opgeheven toestand weinig aanzien verwervend) is BN wekelijks verder verworden en verward tot een antireclame zuil voor een Japans racketmerk.
19-04-2011 - Han van Gessel / NB-NB

badmintongoegemeente
bad - min - ton - goe - ge ' meen - te
zelfstandig naamwoord (ev)
goedbedoelende doch goedgelovige achterban in het badminton

befminton
bef - min - ton
zelfstandig naamwoord (ev)
sport, nieuwe en door ontwikkelingen in het badminton snel groeiende vorm van badminton, in 2010 geintroduceerd in Utrecht, de naam van deze variant komt voort uit een verplicht te dragen kledingstuk, wordt gespeeld door een partij en een tegenpartij in deze tak van de badmintonsport eiser en gedaagde te noemen, de wedstrijden worden gespeeld in zwarte kleding en een witte bef, doelstelling is om de shuttle niet over het net maar over het hekje te slaan; trainers in deze tak van de badmintonsport worden ook wel oefenmeesters in de rechten genoemd; indien één der spelers van mening is dat een shuttle in is in plaats van uit dan kan er worden gekozen voor een hoger beroep; wedstrijden neigen nogal lang van duur te zijn
19-04-2011 - Mr A. Moskeefiets

bodemprocedure
bo - dem - pro - ce - du - re
zelfstandig naamwoord (ev)
juridische stap, kostbare en dure procedure, niet te verwarren met de term 'pro deo' zet wel aan tot het gebruik van deo doet namelijk het zweet onder de oksels van de bond klotsen, in 2010 door vijf badmintontoppers en twee badmintonmerken tegen de badmintonbond aangespannen procedure waarin de eisers tot op de bodem zullen gaan, hoge kostenpost die door de bond als smoes zal worden gebruikt om in 2011 minder spelers naar minder toernooien uit te zenden
19-04-2011 - Gerard de Jong

bonds blooper
bonds · bloo - per
samengesteld zelfstandig naamwoord (ev)
alliteratie, hippe trendy en vervangende term voor het in de uitspraken van de voorzitter meest voorkomende woord 'omissie'
20-04-2011 - Roel

Buskruijt
bus - kruijt
zelfstandig naamwoord (ev)
column, op een populaire badminton website wederkerend en explosief stukje proza waarin een recalcitrante eigenzinnige speler spits, uitdagend en vol vuur zijn mening ventileert
20-04-2011 - Stijn

BWF Distinguished Service Award
b - w - f · dis - tin - guish - ed · ser - vice · a - ward
naam, zelfstandig naamwoord (ev)
Ingekochte oude jongens krentenbrood-award voor een door BN voor zijn werk al overbetaalde koekenbakker – die het al jaren – in de ogen van jan en alleman te bruin bakt en anderen zijn eigen misbaksels door de strot duwt en voor zoete koek laat slikken.
27-04-2011 - NB-BN

C

campingrally
cam - ping - ral - ly
zelfstandig naamwoord (ev)
1) slag, slagenwiseling, serie slagen heen en weer tussen de service en het maken van een punt op de traditionele locatie voor het spelletje badminton
2) term, afkomstig uit de financiële wereld, internationaal ook wel 'zomerrally' genoemd, beleggers handelen volgens het adagium 'sell in May, and go away, but remember be back in September', dat voorschrijft om de beurs in de zomermaanden links te laten liggen.

27-04-2011 - Gerard de Jong

clear
clear
zelfstandig naamwoord (ev)
1) slag, fundamentele verdedigende slag in de badmintonsport
2) medium, digitaal bondsorgaan met weinig tot geen ruimte voor een objectieve visie op de hedendaagse problematiek in de badmintonsport

18-04-2011 - Jimmy

core stability training
core · sta - bi - li - ty · train - ing
samengesteld zelfstandig naamwoord (ev)
1) innovatieve trainingstechniek gebaseerd op het principe van optimale neuro-musculaire controle, in belastende dynamische condities is een goede neuro musculaire coordinatie nodig voor stabiliteit, beweging en ademhaling, een goede senso-motorische integratie is een vereiste
2) veelvuldig en uitermate effectief door Deense en in Denemarken geschoolde trainers in de praktijk gebrachte trainingstechniek
3) in Nederland bij de technische staf onbekende en totaal verkeerd begrepen trainingstechniek met als resultaat dat er door de bondscoach binnen de harde kern (core) van het bestuur, in Nederland staat namelijk het bestuur centraal en niet de speler, een management trainingsgroepje is gevormd om de stabiliteit (stability) alsmede kwaliteit van het bestuur te trainen en op peil te houden, deze management training (training) zal doorgaans voorafgaande aan een bestuursvergadering plaatsvinden en is tot op heden nog niet effectief gebleken

20-04-2011 - Hendrik

D

dubbele pet
dub - be - le · pet
samengesteld zelfstandig naamwoord (ev)
hoofddeksel, op elkaar gestapeld of los van elkaar wanneer het uitkomt gedragen, voornamelijk gedragen door bestuurs- en directieleden en/of coaches in de eredivisie, oorzaak van menig probleem in de badmintonsport, in het badminton overbodig attribuut aangezien deze sport in een zaal wordt gespeeld en de beoefenaar geen last heeft van weersinvloeden zoals zon, wind of regen
17-04-2011 - Andre Janssen

E

eredivisieclub
e - re - di - vi - sie - club
zelfstandig naamwoord (ev)
club, aktief in de hoogst mogelijke badmintoncompetitie, overgeleverd aan de willekeur en het onsamenhangend denken van LCW en TD, niet echt geliefd onder spelers van de nationale selectie aangezien er door een eredivisieclub verwacht wordt van spelers dat er regelmatig wordt gespeeld
27-04-2011 - Jochem

eredivisie exodus
e - re - di - vi - sie · ex - o - dus
samengesteld zelfstandig naamwoord (ev)
overdreven groot vertrek van NL spelers naar de Duitse Liga

Eric Bakzeil
e - ric · bak - zeil
eigennaam
Bijnaam voor een tot ridder geslagen bestuurslid dat niet serieus wordt genomen door een ridder van geboorte, is door de ridder van geboorte dringend verzocht het hof te verlaten, SBT'er in de klassieke betekenis (Stichting Bevordering Topbadminton) van het eerste uur, harde werker desondanks gedoemd om er hardhandig uit te worden gewerkt, triest geval van SBT in de hedendaagse betekenis (Slachtoffer Bestuurlijk Terreur)
20-04-2011 - Knight in shining armour

F

G

Geert Jan Gemenekamp
geert · jan · ge - me - ne - kamp
eigennaam
bijnaam voor een directeur met een bedenkelijk imago

gemeijst
ge'meijst
werkwoordsvorm
een speler die zichzelf bevrijd heeft van de houdgreep

geridderrobbed
ge'rid - der - rob - bed
werkwoordsvorm (engelse vervoeging)
ontnomen zijn

Groningen
gro - ning - en
plaatsnaam
volgens de overlevering gelegen in het noorden van de lage landen, door badmintonliefhebber en subsidieontdekkingsreiziger Walter Zijlstra reeds in de vroege jaren van de 21ste eeuw ontdekt als topbadminton subsidiegoudmijn en ontgonnen, door de hoge heren van de gevestigde klassieke badmintonorde wordt deze mythische plaats qua bestaan echter categorisch ontkent, de lijfspreuk van de klassieke orde: de badmintonwereld is plat en houdt op te bestaan net voorbij Amsterdam, doordat de klassieke orde hardnekkig blijft weigeren om aan te nemen dat de wereld rond is zijn verdere pogingen om het subsidie El Dorado van het noorden te ontginnen en te exploiteren stopgezet, in de badmintonwereld bekend als 'the lost city'
20-04-2011 - Andre Janssen

H

han van gessel
han · van · ges - sel
eigennaam
criticus, mystieke figuur met filosofische inslag en kritische kijk op Badminton Nederland bestuur, scribent van hoge kwaliteit, woordenkunstenaar, ongrijpbaar en toch zeer begrijpelijk

I

J

jaarrekening
jaar - re - ke - ning
zelfstandig naamwoord (ev)
inzicht in de financiële positie van het afgelopen jaar, jaarlijkse verantwoording in cijfers, bedoeld om te verduidelijken; in het badminton vaak gebruikt om te verdoezelen, plezierpapier voor afgevaardigden
19-04-2011 - Calculus

K

Kodak moment
Ko - dak · mo - ment
samengesteld zelfstandig naamwoord (ev)
fotogelegenheid voor een technisch directeur

L

M

Martijn Verdorvenmalen
mar - tijn · ver - dor - ven - ma - len
eigennaam
bijnaam voor een technisch directeur met een bedenkelijk imago

N

nationale selectie houdgreep
na - ti - o - na - le · se - lec - tie · houd - greep
samengesteld zelfstandig naamwoord (ev)
combinatievorm van Nieuwegein-Japanse onderdrukking

naturalisatie
na - tu - ra - li - sa - tie
zelfstandig naamwoord (ev)
vorm van talentontwikkeling bij Badminton Nederland
18-04-2011 - Ron Daniëls

NBB
n - b - b
afkorting
afkorting voor Niet Bereikbare Bestuurders, door de negatieve klank veranderd in BN (Bestuurlijk Nutteloos)
19-04-2011 - Ron Daniëls

Nieuwegein
nieu - we - gein
plaatsnaam
klinkt lollig maar is in werkelijkheid een oude grap
18-04-2011 - Ron Daniëls

Nieuwegeinsyndroom
nieu - we - gein - syn - droom
zelfstandig naamwoord (ev)
ziektebeeld, badmintonvariant op het Stockholmsyndroom, het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt. De benaming komt van een in het Nederlandse badminton al jaren voortdurende situatie waarin badmintonliefhebbers (gegijzelden) het opnemen voor de directie of het bestuur van de bond (gijzelnemers). Aangenomen wordt dat het Nieuwegeinsyndroom tot ontwikkeling kan komen in een omstandigheid waar de gijzelnemer absolute controle over de gegijzelde kan uitoefenen en binnen die absolute controle voorziet in de basisbehoeften van het slachtoffer. Voor buitenstaanders is dit een paradoxale situatie, omdat het ook bij de gegijzelde bekend is dat hij zich slechts in een afhankelijke situatie bevindt als gevolg van de acties van de gijzelnemer. De patient (gegijzelde) is over het algemeen nog wel te genezen, daarvoor benodigd is een badmintonwebsite die de patient op lange termijn blootstelt aan een dagelijkse dosis kritische berichten.
20-04-2011 - Gerard de Jong

O

omissie
o - mis - sie
zelfstandig naamwoord (ev)
fout, weglating, onzorgvuldige handeling, veel voorkomend woord in uitspraken van een bondsvoorzitter

Oro
o - ro
plaatsnaam
vluchtelingenkamp voor trainers die hun oogkleppen hebben afgegooid

overhead
o - ver - head
zelfstandig naamwoord (ev)
1) slag: voor de gevorderde speler, de speler komt in dezelfde situatie als de backhand, wanneer de speler snel genoeg is kan de speler de shuttle in haar vlucht onderscheppen, er wordt over het hoofd heen geslagen waardoor de speler geen tijd verliest met draaien.
2) term: het deel van een budget dat een organisatie aan de eigen organisatie besteedt, geld dat een organisatie aan zichzelf besteedt en niet ten goede komt aan de doelen van de organisatie, kosten voor de niet-kernactiviteiten van de organisatie, in het badminton beter bekend als een extreem groeiende bondsbureau kostenpost die net als het bondsbestuur autonome trekken vertoont, roept over het algemeen een allengs groeiende weerstand op bij de leden van de bond die de kosten moeten betalen”, zij zijn het immers, die de rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van jaarlijkse lidmaatschapgelden

20-04-2011 - Calculus

P

papparazo-act
pap - pa - ra - zo - act
zelfstandig naamwoord (ev)
Een in de pers (vanuit de beleving van Dicky Palyama) gedeelde – nooit ontkende of verklaarde - act van de TD bij de German Open, Mülheim 2011. Was hier sprake van slaapdronken impulsiviteit (de TD overmand via zijn limbisch systeem) of juist zeer berekenend intentioneel gedrag (door een jurist ingefluisterd ?), een opwelling van boerenleepheid of standaard aangeboren gemenigheid?
27-04-2011 - NB-BN

papenbabbel
pa - pen - bab - bel
zelfstandig naamwoord (ev)
roddels onder spelers op Papendal

papendubbel
pa - pen - dub - bel
zelfstandig naamwoord (ev)
trainingsinstituut dat zich toelegt op het trainen van dubbels en het uitbannen van singles

papenbubbel
pa - pen - bub - bel
zelfstandig naamwoord (ev)
gehypte heren/dames/gemengddubbel dat ieder ogenblik qua BWF-ranking uit elkaar zou kunnen spatten

pietluttig
piet - lut - tig
bijvoeglijk naamwoord en bijwoord
nieuws op een badmintonwebsite dat niemand interesseert

pluimbal
pluim - bal
zelfstandig naamwoord (ev)
bal voorzien van veren, essentieel sportmateriaal gebruikt in de badmintonsport
17-04-2011 - Joep

pluimvee
pluim - vee
zelfstandig naamwoord (ev)
kudde badmintonspelers
17-04-2011 - Joep

praatangst
praat - angst
zelfstandig naamwoord (ev)
angst van ouders om iets te zeggen over beleid

Q

R

Rob Glibber
rob · glib - ber
eigennaam
bijnaam voor een bondsvoorzitter met een bedenkelijk imago

Ron Daniëls
ron · da - ni - ëls
eigennaam
badminton alternatief voor luchtalarm
van oorsprong Nederlandse trainer geschoold in Denemarken, self made man afgestudeerd aan de University of Life en the School of Hard Knocks, vruchtenplukker en internationaal denker, badmintongoeroe, badmintonglobetrotter, BN-criticaster

17-04-2011 - Nick

ruggegraat
rug - ge - graat
zelfstandig naamwoord (ev)
essentieel lichaamsonderdeel, vaak ontbrekend bij afgevaardigden
18-04-2011 - Kouwes

S

Sandra +1
san - dra · +1
zelfstandig naamwoord (ev)
krampachtige actie van goedbedoelende badmintonfan om een kritisch geluid te voorkomen

SBT
s - b - t
zelfstandig naamwoord (ev), letterwoord
stichting, in financiële nood verkerende stichting ter bevordering van het topbadminton, in plaats van bevordering van is er momenteel sprake van een vordering op, hoofdactiviteit: organisatie van toernooien (inmiddels een futiliteit en verleden tijd), huidige activiteit: aanbieden en leveren van ICT faciliteiten tijdens toernooien

schaamstreek
schaam - streek
zelfstandig naamwoord (ev)
handeling zoals de ridder uit het spreekwoord: "een ridder verliest ooit wel z'n haren, maar niet zijn streken", vrij naar het 'e-mailincidentje'

shuttle charlatan
shut - tle · char - la - tan
zelfstandig naamwoord (ev)
in het badminton operende bedrieger, kwakzalver, oplichter
18-04-2011 - Hans

slappe knieën
slap - pe · knie - ën
samengesteld zelfstandig naamwoord (ev)
veel voorkomende blessure bij afgevaardigden
18-04-2011 - Jimmy

Staatsbezoek
staats - be - zoek
zelfstandig naamwoord (ev)
bezoek van BV Almere voorzitter Henk Staats

Stinne Rasmussen
stin - ne · ras - mus - sen
eigennaam
badminton ontwikkelingswerker gestationeerd in Nederland
18-04-2011 - Ron Daniëls

Suddervlees Cup
sud - der - vlees · cup
zelfstandig naamwoord (ev)
bijnaam voor de Sudirman Cup in een situatie waarin Badminton Nederland een team laat deelnemen dat niet op basis van sportieve competenties doch om economische redenen is geselecteerd
17-04-2011 - Tim

T

technische dikke deur
tech - ni - sche · dik - ke · deur
zelfstandig naamwoord (ev)
functie, overbodig in het badminton, erebaantje voor een voormalig weinig presterende bondscoach om een inkomen tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te garanderen, beweegbare plaat die een opening afsluit, moeilijk om door heen te breken
17-04-2011 - Gerard de Jong

Ted-offensief
ted - of - fen - sief
zelfstandig naamwoord (ev)
1) historie, belangrijk moment in de geschiedenis van Amerika, door dit offensief begon men in Amerika steeds meer te twijfelen aan de positieve berichten vanuit de USA over de stand van zaken in de oorlog, de publieke opinie keerde zich totaal en finaal af van de militaire acties, vernoemd naar een nationale feestdag in Vietnam
2) historie, belangrijk moment in de geschiedenis van Badminton Nederland, door dit offensief begon men in Nederland steeds meer te twijfelen aan de positieve berichten vanuit BNL over de stand van zaken in de begroting / ledenaantal / bondsimago / eredivisie / bodemprocedure, de publieke opinie keerde zich totaal en finaal af van de BNL acties, vernoemd naar een badmintonjournalist in Nederland die zich in moeilijke tijden kandidaat stelde voor het voorzitterschap van een in nood verkerende bond

27-04-2011 - Jochem

Toppertje
top - per - tje
zelfstandig naamwoord (ev)
briljante tactische zet van BC Amersfoort team manager Wim Top

trainersexorcisme
train - ers - ex - or - cis - me
zelfstandig naamwoord (ev)
bezwering, gericht tegen trainers die in Denemarken geschoold zijn of anders denken met de bedoeling deze te verdrijven en te voorkomen dat ze een greep krijgen op selectiespelers en onttrokken worden aan de macht van BNL, niet te verwarren met trainingsexercitie
27-04-2011 - Dr. Sagitarrius

transfernieuws
trans - fer - nieuws
zelfstandig naamwoord (ev)
nieuws over contractverlengingen en -wisselingen; intellectueel en moreel eigendom van badmintonmagazine

U

V

Valk
valk
zelfstandig naamwoord
vrije vogel die niet gekooid wenst te worden in zeer moeilijk in gevangenschap is te houden
19-04-2011 - Ron Daniëls

varkentje wassen
var - ken - tje · was - sen
werkwoordsvorm, gezegde
1) term, in de badmintonwereld gebruikt wanneer een bondsvoorzitter een bondsdirecteur wil informeren dat een goedbedoelende subsidiewervende badmintonliefhebber dient te worden aangepakt, de goedbedoelende subsidiewervende badmintonliefhebber is in deze context het spreekwoordelijke spaarvarken
2) handeling, rituele reiniging van een getergde badmintonliefhebber uit Assen

20-04-2011 - Youri

W

Wankum
wan - kum
eigennaam
trainer die zich belangeloos inzet voor de badmintonsport
19-04-2011 - Ron Daniëls

Walter P5
wal - ter · p5
eigennaam
goed bedoelende en getergde badmintonliefhebber uit het Noorden van Nederland

Wouter de Badmintonkabouter
wou - ter · de · bad - min - ton - ka - bou - ter
eigennaam
schuchtere badmintonverslaggever met een klein postuur

X

Y

Yonex contract
Yo - nex · con - tract
samengesteld zelfstandig naamwoord (ev)
zie de sprookjes van Hans Chrisian Andersen

Z

zweredivisie
zwe - re - di - vi - sie
zelfstandig naamwoord (ev)
resultaat van jarenlang niet ingrijpen in de eredivisie

Zwitserland
zwit - ser - land
plaatsnaam
land, op basis van uitspraken van de technisch directeur in relatie tot de vertrekkende BN bondscoach Kim Young Man sinds december territorium en overzees gebied van Korea
20-04-2011 - Andre Janssen

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!

Reacties

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen Parijs

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen Parijs

Mark Caljouw heeft zich helaas niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Parijs. Caljouw voldeed aan de internationale…

23 may 2024

RTC Haarlem in september van start

RTC Haarlem in september van start

Badminton Nederland is blij en trots om te melden dat we in samenwerking met BC Duinwijck per 1 september starten met een nieuw…

22 may 2024

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Met ingang van 1 september dit jaar zal meervoudig Nederlands Kampioen Judith Meulendijks aantreden als hoofdcoach van BC…

21 may 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

De Flevolandse badmintonclub Almere heeft de Dataweb Badminton Cup 2024 gewonnen, het nationale bekertoernooi. Op de finaledag in…

18 may 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!