Badmintonprotocol Badminton Nederland per 14 oktober 2020

Badmintonprotocol Badminton Nederland per 14 oktober 2020

Dit protocol gaat uit van de per woensdag 14 oktober 22.00 uur geldende landelijke maatregelen en zal veranderen als de maatregelen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.

SportSport

Jij het nieuws, wij een tikkie!

De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. In de noodverordeningen worden deze termen toegelicht en van context voorzien. De ter plekke geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Het verdient aanbeveling kennis te hebben van de ter plekke geldende noodverordening met toelichting, die op de site van de betreffende veiligheidsregio te vinden is.

Klik hier voor overzicht van alle veiligheidsregio’s en hun internetsites.

LET OP: de geldende noodverordeningen zijn nog niet bekend, daarom kunnen er de komende dagen wijzigingen plaatsvinden in dit protocol.

Onderstaand kort de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid daarna volgen de richtlijnen over veiligheid en hygiëne.

Kaders Rijksoverheid per 14 Oktober 2020

Algemene uitgangspunten

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • pas hygiëne toe;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukte.

Uitzonderingen op de 1,5 m

 • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;
 • personen t/m 17 jaar alleen onderling;
 • personen tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden;

Placeren, reserveren en gezondheidscheck

In binnen sportlocaties is het altijd verplicht om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden. Hierin geldt het maximum aantal van 30 personen per ruimte. Voor buitensportlocaties geldt dat het alleen bij meer dan 250 deelnemers verplicht is om de deelnemers een locatie toe te wijzen waar hun sportactiviteit dient plaats te vinden en is het bovendien bij meer dan 250 ook verplicht om de gezondheid van de aanwezigen te verifiëren en te werken met reserveringen.

 • degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten;
 • de gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening 3 ligt in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in organisatie en handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico's.

NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl).

Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je altijd de meest actuele versie van het algemene sportprotocol.

Richtlijnen t.b.v. veiligheid- en hygiëneregels voor de sport

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen.
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om sportverenigingen op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd.
 • voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de sportaccommodaties;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de sportactiviteit;
 • regel een zorgvuldig bewaren van de persoonsgegevens (voorwaarde AVG), de uitkomst van een gezondheidscheck mag niet bewaard blijven;
 • sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht;
 • horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;
 • officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn de Nationale Selectie sporters;
 • kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/ vereniging;
 • sportkampen worden gezien als sportactiviteiten en kunnen plaatsvinden, mits er wordt toegezien op het naleven regels begeleiders en ouders;
 • toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
 • sportactiviteiten vanaf 18 jaar zijn alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden;
 • voor binnensporten geldt een maximaal van 30 personen per zelfstandige ruimte;
 • trainer/begeleider telt binnen mee bij het totale aantal van 30 personen;
 • voor teamsporten (binnen en buiten) geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 4 personen. Zorg dat herkenbaar is welke sporter bij welk groepje hoort. Hou ook tijdens sportbeoefening onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en de verschillende groepen;
 • zorg dat de groepen van 4 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen de groepen. Zo wordt de kans op besmetting verkleint;
 • wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal 30 personen. En voor sporters vanaf 18 jaar de 1,5 meter en groepjes van maximaal 4 personen;
 • kinderen en jeugd die qua leeftijd vallen onder juniorencompetitie zijn uitgezonderd van groepjes van 4 en maximaal 30 personen;
 • voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden andere richtlijnen. Bij twijfel welke richtlijnen gelden neem dan contact op met de lokale autoriteiten;
 • voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van 4 personen per groepje, inclusief begeleider/trainer;
 • accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub/dartclub) sportbeoefening kan, maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand en de horecafunctie is dicht;
 • trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
 • stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze perso(o)n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
 • stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie (bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
 • maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
 • zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
 • zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet achter slot en grendel zitten;
 • instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten dan is het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
 • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
 • richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden;
 • communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
 • na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
 • zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren handdoekjes);
 • spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie of gymzaal een planning af met de gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
 • maak als sportaanbieder met de beheerder afspraken over hygiëne. Zorg dat de gehele sportlocatie goed schoongemaakt wordt na iedere dag. Denk hierbij aan toiletruimtes en de overige algemene ruimtes en gangen;
 • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit wedstrijd;
 • maak ook handcontactpunten zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens (waarmee sporters en personeel wel in aanraking komen) meerdere keren per dag schoon;
 • geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse ruimtes van de sportlocatie moet worden uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn;
 • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
 • voor binnensportaccommodaties is goed ventileren van belang. Controleer op juiste werking van aanwezig ventilatiesystemen en zorg ervoor dat voldoende wordt geventileerd. Aanpassingen van instellingen zijn niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd;
 • in het geval er enkel natuurlijk geventileerd kan worden (door ramen en deuren open te zetten) zorg er dan voor dat dit in ruime mate kan gebeuren. RIVM geeft hierover ook adviezen, hier vindbaar. Raadpleeg bij twijfel experts of neem contact op met de gemeente.

Competitie, training en wedstrijdvormen

 • Competitie vindt in geen enkele vorm plaats tussen spelers van verschillende locaties of verenigingen, beperk hiermee het risico op kruisbestuiving
 • Trainingen vinden alleen plaats in eigen hal met spelers van eigen badmintonvereniging, - school of – trainingscentrum
 • We adviseren om geen dubbels te spelen omdat 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden in een wedstrijdsituatie.
 • Trainingsvormen waarbij maximaal 4 mensen op een baan staan en 1,5 meter afstand houden kunnen wel.
 • Koppels en viertallen moeten tijdens een training of speelmoment in dezelfde samenstelling bij elkaar blijven.
 • Wedstrijdvormen vinden alleen plaats binnen eigen vereniging en voor 18 jaar en ouder met minimaal 1,5 meter afstand, ga hier verstandig mee om.

Handige informatie over badminton

In deze kennisbank over badminton vind je uitleg over badmintontermen, leggen we spelregels uit en beantwoorden we badmintonvragen.

Reacties

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Officiële mededeling: Principekalender 2025-2026

Officiële mededeling: Principekalender 2025-2026

Het bondsbestuur heeft vorige maand de principekalender voor het seizoen 2025-2026 goedgekeurd.

26 june 2024

Tweede badmintonhub in Nederland is een feit

Tweede badmintonhub in Nederland is een feit

Badminton Nederland en Badminton Academy Eindhoven hebben vorige week donderdag een handtekening gezet onder een…

25 june 2024

Dubbele klap badminton: Tabeling stopt en financiering mogelijk ook

Dubbele klap badminton: Tabeling stopt en financiering mogelijk ook

Het was een roerige dag vandaag voor het Nederlandse badminton. Op Papendal kwam naar buiten dat sportkoepel NOC*NSF de…

13 june 2024

Advies NOC*NSF aan Badminton Nederland: dien geen investeringsplan topbadminton in!

Advies NOC*NSF aan Badminton Nederland: dien geen investeringsplan topbadminton in!

Het opleidings- en topsportprogramma van Badminton Nederland wordt deels gefinancierd door Badminton Nederland en deels door…

12 june 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!