SportSport

Badminton Nederland Jaarplan 2021: coronavirus bepaalt de koers

Badminton Nederland Jaarplan 2021: coronavirus bepaalt de koers

Dit jaarplan 2021 wordt geschreven tijdens de tweede golf van het coronavirus. Deze tweede golf en de daaropvolgende noodzakelijke maatregelen van de overheid zullen de organisatie en haar verenigingen treffen, niet alleen in de competitie maar ook wat betreft het trainen en spelen binnen de eigen club.

Jij het nieuws, wij een tikkie!

Dit nadat de hele sportwereld al tijdens de eerste golf te maken heeft gehad met restricties die grote gevolgen hebben gehad voor iedereen en zeker ook voor de uitvoering van het jaarplan 2020, waardoor activiteiten stil kwamen liggen of low profile uitgevoerd moesten worden.

Kort gezegd, hoewel in 2020 door vrijwilligers en professionals hard gewerkt is aan het vitaal houden van de organisatie en haar leden, heeft de pandemie bij een aantal projecten gevolgen voor de doelen en de uitvoering. Denk hierbij aan AirBadminton, ontmoetingen met verenigingen en afgelaste toernooien zoals de Yonex Dutch Open. Dit had vervolgens weer consequenties voor digitale marketing en nieuwe partnerships. Ook de lange verplichte stop bij topbadminton en het uitstellen van de Olympische Spelen hebben, naast de andere gevolgen voor topbadminton, consequenties gehad voor de stappen die we wilden maken op een aantal andere gebieden.

We zien daarom 2021 als een jaar waarin we weer impuls hopen te kunnen geven aan wat in 2020 niet of slechts deels gerealiseerd kon worden, reguliere werkzaamheden en resultaten uit het jaarplan 2020. Hierbij zullen we tevens inzetten op vier focusprojecten uit ons Meerjarenbeleidsplan waarvan we denken dat ze verder impuls zullen geven aan de organisatie en haar leden. Hiernaast blijven promotie en communicatie onmisbare middelen om 'ons verhaal' (als sport, als bond, als gemeenschap) te vertellen.

De ambitie is groot. Wel is het goed om het volgende te beseffen en te accepteren: het uitvoeren van dit jaarplan zal alleen mogelijk zijn bij een verbetering ten aanzien van de coronasituatie. Het is tevens reëel om te denken dat corona, ook in het meest gunstig scenario, in de eerste maanden van 2021 nog gevolgen zal hebben voor de uitvoering van activiteiten. Deze reflectie kan op bepaalde punten de oorzaak zijn dat de resultaten nog niet concreet geformuleerd zijn zoals we zouden willen en in een normale situatie ook kunnen. In 2021, net zoals in 2020, zullen we de plannen heroverwegen en bijstellen waar nodig in ongunstige scenario's maar vooral concreter en ambitieuzer maken in de gunstige scenario's.

Klik hier om het Jaarplan 2021 (versie 19 november 2020) te downloaden.

Toelichting

Het kunnen uitvoeren van het jaarplan 2021, regulier en focus, is onder voorbehoud van de ontwikkeling van de coronasituatie, niet alleen wat betreft bijvoorbeeld het kunnen houden van fysieke bijeenkomsten of het organiseren van competities, maar ook wat bijvoorbeeld digitale marketing betreft, die niet zonder activiteiten kan.

Focusprojecten

Deze focusprojecten zijn:
 • Vernieuwing van de competitie
 • Jeugdprogramma
 • AirBadminton
 • Partnership

Vernieuwing van de competitie

 • Ambitie Meerjarenbeleidsplan Vitale verenigingen

Jeugdprogramma

 • Ambitie Meerjarenbeleidsplan Vitale verenigingen
 • Ambitie Meerjarenbeleidsplan Meer Badminton en Beter Zichtbaar

AirBadminton

 • Ambitie Meerjarenbeleidsplan Meer Badminton en Beter Zichtbaar
 • Ambitie Meerjarenbeleidsplan Vitale verenigingen
 • Ambitie Meerjarenbeleidsplan Nieuwe inkomsten(bronnen)

Partnership

 • Ambitie Meerjarenbeleidsplan Nieuwe inkomsten(bronnen)

Doelen en resultaten focusprojecten

Vernieuwing van de competitie

Doel

 • Het verhogen van de deelname aan onze competities met 10% in 2024.

Resultaten

 • Plan van aanpak om de instroom van spelers te verhogen bij lagere divisies. In dit plan zullen de concreet te halen resultaten weergegeven worden.
 • Aanbod van twee nieuwe competitievormen die niet concurreren met de bestaande bondscompetitie. Deze vormen zijn bedoeld om de afname van de bondscompetitieteams te compenseren. De afname wordt 0%.

Jeugdprogramma

Doelen

 • Badminton als complete sport waarbinnen kinderen zich fysiek, mentaal en emotioneel kunnen ontwikkelen. Hier hoort bij dat alle kinderen trainen en wedstrijden spelen. In 2024 speelt 100% van de kinderen die sinds 2021 lid zijn geworden, competitie. N.B. Dit betekent niet dat het competitie spelen verplicht wordt gesteld. Dit betekent dat kinderen competitie willen gaan spelen. Zoals bekend uit onderzoek, blijven kinderen die competitie spelen langer lid en vooral langer betrokken bij de vereniging en de sport.
 • Behoud van leden (ook ouder dan 12 jaar). De uitstroom bij de doelgroep van het programma is in eind 2022 met 10% gedaald.
 • Betere badmintonners, af te meten met benchmarking met buitenland gedurende vier jaar.
 • De basis van de topsportpiramide vergroten en versterken: eind 2022 is de bezetting qua deelnemers van onze RTC's 100%.
 • Het programma inzetten voor schoolbadminton door middel van de integratie van de leskaarten in het schoolbadmintonpakket.

Resultaten

 • 50 opgeleide trainers.
 • 2 pilots voor de eerste 2 fasen (fase blauw = alleen leren, fase groen = samen spelen) met minimaal 5 clubs per pilot.
 • Aanbod lessen via 40 verenigingen, 50 trainers en 10 scholen.
 • Het nieuwe jeugdprogramma wordt geïntegreerd in de huidige schoolbadmintontoolkit en -lesmap. 50 pakketten worden in 2021 aangevraagd.

AirBadminton

Doelen

 • Middels webshop/verkoop eigen producten inkomsten genereren voor Badminton Nederland, beginnend in 2021 met 10.000,- euro.
 • Inhaalslag maken en partnerships aangaan om het project langdurig te kunnen financieren.

Partnership

Doelen

 • Door middel van waarde uit partnerships opbrengsten genereren naast contributies en subsidies, minimaal 125.000 euro per jaar(zie de opbouw hieronder bij de resultaten).

Resultaten

Een groei van inkomsten uit commerciële partnerships:

AirBadminton50.000 euro
Yonex Dutch Open25.000 euro
TeamNL50.000 euro
Totaal125.000 euro

Reguliere taken

Dragen bij aan alle ambities van het Meerjarenbeleidsplan

Zoals aangegeven en zoals ieder jaar zullen we ook bezig zijn met reguliere taken zoals:

 • topbadminton, Meerjarenbeleidsplan Internationale toppositie in de wereld
 • organisatie van competities en toernooien waaronder Finaledag Eredivisie, Yonex Dutch Open, Finale Vanderkolk Cup en het FZ Forza NK
 • verenigingsondersteuning
 • verdere stappen bestuurlijke vernieuwing
 • organisatie van opleidingen en van bijscholingen
 • marketing en communicatie
 • Probeerbadminton.nu

Resultaten Jaarplan 2020

Resultaten uit het jaarplan 2020 die nog niet gehaald zijn met een korte toelichting over de reden waarom de resultaten (nog) niet gehaald zijn en wijzigingen van de resultaten.

Toekomstbestendige en slagvaardige organisatie

Bestuurlijke vernieuwing | Nieuwe contributiestructuur | Slagvaardiger maken organisatie | Alle leden aanmelden

Resultaten

 • De samenwerking tussen het bondsbureau en de regioteams is versterkt en beleid is op elkaar afgestemd.
  Toelichting: zie notitie die nog volgt voor BV 28 november 2021 over Plan van aanpak regio's bij bestuurlijke vernieuwing.
 • In 2020 is een nieuwe contributiesystematiek geïmplementeerd.
  Toelichting: het nieuwe systeem gaat in per 2021.
 • Alle leden zijn in 2020 weer aangemeld bij Badminton Nederland.
  Toelichting: door corona is het traject on hold gezet om verenigingen ruimte te geven voor het aanpakken en oplossen van de problemen die ontstaan zijn tijdens de crisis.

Vitale verenigingen

Verenigingsondersteuning | Competitie | Passend badmintonaanbod | Jeugd

Resultaten

 • De deelname aan de competitie groeit in 2020 met 10%.
  Toelichting: door corona is de deelname niet gegroeid.
  Wijziging: dit resultaat wijzigt in nul groei in 2021 of, positief gezegd, geen verder afname in 2021. Deze wijziging is een consequentie van de coronasituatie.
 • In 2020 hebben we 10 ambitieuze verenigingen op maat ondersteund.
  Toelichting: we hebben in 2020 de verenigingsondersteuning gericht op alle verenigingen vanwege de coronasituatie. In de twee maanden van 202 zullen 1 of wellicht 2 projecten starten.
 • Het aantal deelnemers aan bijeenkomsten van Badminton Nederland en andere aanbieders gaat in 2020 van 200 naar 250.
  Toelichting: door corona zijn er minder en sowieso geen fysieke bijeenkomsten gehouden.
 • Het aantal opgeleide baantrainers groeit in 2020 met 20%.
  Toelichting: we zijn gestopt met de cursus baantrainer omdat we overgegaan zijn naar de BWF- opleidingen.
 • In iedere regio is in 2020 minimaal één gezamenlijk traject georganiseerd op een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld voor ledenwerving, vrijwilligersontwikkeling of een badminton specifiek product). Aan elk traject nemen minimaal vier verenigingen deel.
  Toelichting: in alle regio's is 1 traject gestart (Probeerbadminton.nu) dat helaas niet door kon gaan vanwege de omstandigheden in verband met corona.
 • Het aantal verenigingen dat deelneemt aan de competitie stijgt in 2020 met 10%.
  Toelichting: door corona is de deelname niet gegroeid.
  Wijziging: dit resultaat wijzigt in nul groei in 2021 of, positief gezegd, geen verder afname in 2021. Deze wijziging is een consequentie van de coronasituatie.
 • In elke regio is een actief en bekwaam regioteam dat verenigingen ondersteunt.
  Toelichting: zie notitie die nog volgt voor BV 28 november 2021 over Plan van aanpak regio's bij bestuurlijke vernieuwing.

Meer badminton en beter zichtbaar

Vergroten bekendheid en zichtbaarheid | Events | Nieuwe badmintonvormen | Badminton op school | Registreren nieuwe doelgroepen

 • In 2020 spelen 10.000 mensen jaarlijks minimaal één keer Outdoor Badminton onder Badminton Nederland georganiseerde outdoor badminton activiteiten en competities.
  Toelichting: door corona hebben we veel minder evenementen kunnen organiseren.
 • Met de Badminton Zomertour is in 2020 een groei gerealiseerd van 20 campings/vakantieparken in 2018 naar 50 in 2020.
  Toelichting: de campings/vakantieparken hebben aangegeven andere prioriteiten te hebben i.v.m. corona.
 • 10% meer scholen bieden in 2020 badminton aan.
  Toelichting: we weten niet of dit resultaat is gehaald. We hebben het (nog) niet onderzocht.

Nieuwe inkomsten(bronnen)

Aantrekken van nieuwe partnerships | Subsidies | Niet geregistreerde actieve badmintonners binden | Merchandise

Resultaten

 • In 2020 weten we 1000 niet geregistreerde badminton beoefenaren als lid te verwelkomen.
  Toelichting: door het niet door kunnen gaan met AirBadminton hebben we dit resultaat niet kunnen halen.

Topbadminton | Opleidingen

Resultaten Nationale Senioren Selectie:

 • Kwalificatie in 4 onderdelen voor OS Tokyo OS (MS/MD/XD/WD)
 • 1 x Top 8 OS 2020 Toelichting: dit resultaat is nog open door de bekende situatie rondom de OS.

Resultaten Opleidingen:

 • Er is een vijfde RTC gestart in het Noorden of Zuiden van Nederland
  Toelichting: gesprekken hebben plaatsgevonden maar we moeten nog een keuze maken op basis van de uitkomsten van een verdere analyse van de mogelijkheden die er zijn.
 • Starten van 2 RTC Badminton Impact Zones/Badminton Hubs
  Toelichting: we zijn met 1 gestart en zijn bezig met de tweede.
 • Met 10 badmintonscholen/talentencentra is een samenwerkingsverband.
  Toelichting: we hebben met 6 scholen een samenwerkingsverband.
 • U13 Badminton Stars programma is 2 x 8 weken uitgevoerd.
  Toelichting: door corona is het niet gelukt om het programma uit te voeren.

Handige informatie over badminton

In deze kennisbank over badminton vind je uitleg over badmintontermen, leggen we spelregels uit en beantwoorden we badmintonvragen.

Reacties
StudentenlevenStudentenleven

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen Parijs

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen Parijs

Mark Caljouw heeft zich helaas niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Parijs. Caljouw voldeed aan de internationale…

23 may 2024

RTC Haarlem in september van start

RTC Haarlem in september van start

Badminton Nederland is blij en trots om te melden dat we in samenwerking met BC Duinwijck per 1 september starten met een nieuw…

22 may 2024

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Judith Meulendijks hoofdcoach eredivisieclub Duinwijck in Haarlem

Met ingang van 1 september dit jaar zal meervoudig Nederlands Kampioen Judith Meulendijks aantreden als hoofdcoach van BC…

21 may 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

Almere verovert Dataweb Badminton Cup 2024

De Flevolandse badmintonclub Almere heeft de Dataweb Badminton Cup 2024 gewonnen, het nationale bekertoernooi. Op de finaledag in…

18 may 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!