clubzoeker

Badminton Nederland: clubs geen geld terug, wel korting op volgend seizoen

Badminton Nederland: clubs geen geld terug, wel korting op volgend seizoen

De Nederlandse badmintonbond heeft een voorstel voorgelegd aan de Bondsvergadering van 27 februari a.s. De organisatie onder leiding van directeur Barbara Mura zal niet overgaan tot restitutie van teveel betaalde gelden, maar er wordt een reductie op teambijdragen van volgend seizoen gegeven. Hiervoor wendt Badminton Nederland € 115.000 aan.

SportSport

Maak kennis met Gijs Duijs!

Voorstel tegemoetkoming teambijdrage najaarscompetitie 2020/2021

Onderstaande notitie is opgesteld met de informatie die tot en met 10 februari jl. bekend was. Eventuele relevante ontwikkelingen in de periode vanaf 11 februari zullen tijdens de Bondsvergadering van 27 februari 2021 toegelicht worden.

Aanleiding

Naar aanleiding van het voortduren van de coronacrisis en de daaraan gelieerde beperkingen voor de sport en dus ook voor badminton, heeft het bondsbestuur zich vanaf afgelopen najaar ontfermd over de vraag hoe om te gaan met de inning van de competitiebijdrage. Dit naar aanleiding van vragen van verenigingen die teams ingeschreven hebben in de competitie, maar vooral om deze verenigingen ook financieel binnen de mogelijkheden te steunen. Dit naast het intensieve lobbywerk dat Badminton Nederland vanaf het begin van de crisis, samen met andere bonden onder de leiding van NOC*NSF, heeft verricht bij de overheid. Dit heeft geresulteerd in meerdere financiële steunmaatregelen.

Samenvatting

In november 2020 heeft het bondsbestuur in een notitie toegelicht dat de lijn gehanteerd wordt dat de in rekening gebrachte teambijdragen voor de najaarscompetitie 2020/2021 niet gerestitueerd worden ongeacht het uitstellen of afbreken van deze competities (zie bijlage 1). De inschrijving voor de najaarscompetitie 2020/2021 is het uitgangspunt voor de te betalen teambijdrage en niet het aantal gespeelde wedstrijden. Het bondsbestuur heeft gekeken naar mogelijkheden om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van verenigingen voor een vorm van tegemoetkoming. Het bondsbestuur stelt voor om een bedrag van € 115.000 ter beschikking te stellen om verenigingen tegemoet te komen die zich hebben ingeschreven voor de georganiseerde competities in het najaar 2020/2021 en dit bedrag als een korting op de teambijdrage voor de najaarscompetitie 2021/2022 te verstrekken. De voornaamste reden hiervoor is om het bedrag niet te verkleinen waarmee verenigingen aanspraak kunnen doen op de nieuwe TASO-regeling. In deze notitie wordt dit voorstel ten behoeve voor de Bondsvergadering op 27 februari 2021 toegelicht.

Toelichting op voorstel

Hieronder volgt een puntsgewijze uiteenzetting van aspecten die een rol hebben gespeeld om te komen tot het voorstel.

Afbreken competitie

Het kabinet kondigde op 12 januari jl. aan dat de lockdown die vanaf 16 december 2020 van toepassing was, verlengd zou worden tot minimaal 9 februari 2021 (thans tot 2 maart 2021). Dit kabinetsbesluit leidde ertoe dat het bondsbestuur medio januari het besluit nam om alle competities en in het bijzonder de najaarscompetities 2020/2021 af te breken. Bij dit besluit werd meegewogen dat iedere competitiespeler een aantal weken in de gelegenheid gesteld moest worden om weer wedstrijdfit te worden voordat de competitie vervolgd kon worden en dat het voor verenigingen lastig zou zijn om extra zaalhuur te kunnen regelen.

Financiële context Badminton Nederland werkorganisatie

 • De wijze waarop Badminton Nederland gefinancierd wordt, is de belangrijkste reden dat het bondsbestuur de lijn hanteert dat de teambijdragen voor de najaarscompetities 2020/2021 niet gerestitueerd worden. De inkomsten uit de teambijdragen van de najaarscompetities bedragen in 2020 ca. € 562.000. De kosten van de competitie betreffen hier maar een fractie van (ca. € 50.000) en worden deels ook in de voorbereiding op de competities gemaakt; dit jaar zijn kosten ook gemaakt door extra werkzaamheden zoals het uitwerken en bijwerken van competitiescenario's en routekaarten. Dit laatste leidt ertoe dat als gevolg van het afbreken van de najaarscompetities er nauwelijks op competitiekosten bespaard is.
  Rekening houdend met de situatie dat het vermogen van Badminton Nederland eind 2019 ca. € 347.000 bedroeg, zou het terugbetalen van de teambijdragen 2020 betekenen dat Badminton Nederland in praktische zin failliet zou zijn (zie ook bijlage 1).
 • Badminton Nederland heeft in 2020 geen omzetverlies geleden van meer dan 20%. Hierdoor kon Badminton Nederland geen aanspraak doen op de overheidsregelingen (waaronder de NOW) en het NOC*NSF-fonds die geïntroduceerd zijn om bedrijven/verenigingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis.
 • In november 2020 heeft NOC*NSF een extra subsidie toegekend ten behoeve van ondersteuning van de landelijke sportbonden voor de eigen bedrijfsvoering vanwege de coronasituatie. Voor Badminton Nederland bedraagt deze extra toekenning in 2021 ca. € 50.000.
 • Als gevolg van de verder aangescherpte maatregelen die het kabinet tijdens het 4e kwartaal heeft getroffen, heeft Badminton Nederland uiteindelijk in het 4e kwartaal 2020 veel activiteiten op een andere manier moeten organiseren. Hierdoor is op meerdere kostenposten bespaard, waardoor het resultaat in 2020 uiteindelijk positief is uitgekomen op ca. +€ 65.000.

Financiële context Badminton Nederland badmintonverenigingen

 • Op 21 januari 2021 heeft het (demissionaire) kabinet middels een kamerbrief € 240 mln. voor de periode oktober 2020 t/m juni 2021 ter beschikking gesteld voor specifieke regelingen voor sportverenigingen (TASO, TVS en de specifieke regeling voor zwembaden en ijsbanen). De € 60 mln. die in de brief van medio november vermeld staat is een onderdeel van deze € 240 mln. geworden.
 • -Op 29 januari 2020 is bekend geworden dat, als gevolg van de lobby van sportbonden en NOC*NSF, de bondsafdracht van verenigingen binnen de TASO-regeling ook als ‘vaste lasten' kunnen worden beschouwd en dat de drempel (omzetverlies) om de regeling aan te kunnen vragen, verlaagd is. Op het moment dat een vereniging meer dan 10% omzetverlies in het 4e kwartaal 2020 heeft geleden kan een aanvraag door de vereniging worden ingediend voor 25% van de totale bondsafdracht in 2020, oftewel zowel de door de vereniging betaalde leden-, verenigings- en teambijdrage komen voor de regeling in aanmerking. Het loket voor deze TASO-regeling gaat 19 februari open en Badminton Nederland zal de verenigingen zo goed mogelijk over de regelingen informeren en ook wegwijs maken in het aanvraagproces voor de regeling. De huidige TASO-regeling leidt er toe dat maar een beperkt aantal verenigingen aanspraak kan maken op een tegemoetkoming uit deze regeling. Er vindt nog politiek overleg plaats om te bereiken dat ook meer verenigingen van deze regeling gebruik kunnen maken. Hier over zullen de verenigingen op de hoogte gehouden worden.
 • Vanuit verschillende bronnen (onder andere uit de eigen verenigingsmonitor) blijkt dat onze verenigingen in het algemeen financieel geen grote problemen hebben als gevolg van de coronasituatie.
 • Het ledental per 1 januari 2021 laat ten opzichte van de stand per 1 januari 2020 ‘slechts' een geringe afname zien (1%). Het aantal afmeldingen bedroeg in 2020 niet veel hoger dan in de voorafgaande jaren. De aandacht voor het aanmelden van alle leden in 2020 heeft er positief aan bijgedragen dat uiteindelijk ook het aantal aanmeldingen in 2020 niet veel afweek van het aantal aanmeldingen in de voorafgaande jaren.
 • Op 2 februari jl. is in de Tweede Kamer een motie aangenomen om vanuit het beschikbaar gestelde bedrag van € 240 mln. ook een deel hiervan, via NOC*NSF aan sportbonden ter beschikking te stellen. Op dit moment is nog niet uitgewerkt om welk bedrag het gaat, hoe de verdeling hiervan gaat plaatsvinden en wat Badminton Nederland uiteindelijk zal ontvangen.

Uitgangspunt voorstel tegemoetkoming

 • Zowel de verenigingen als de bondsorganisatie zo goed als mogelijk vitaal houden en gezamenlijk zo goed mogelijk uit deze crisis komen.
 • De verenigingen hebben door het kabinetsbesluit van 21 januari 2021 en de uitwerking van de TASO-regeling op 29 januari 2021 weer nieuwe mogelijkheden gekregen om financiële steun aan te vragen. De bondsafdrachten (waaronder de teambijdragen) vormen nu ook onderdeel van de vaste lasten.
 • Het interen op de vermogensstand eind 2019 ad € 347.000 ziet het bondsbestuur gezien de huidige onzekere situatie niet als een wenselijke optie.
 • Zoals eerder aangegeven en voor de compleetheid hier herhaald: de basis voor het betalen van de teambijdrage betreffende de najaarscompetities 2020/2021 vormt de inschrijving voor de competitie. De situatie waarin niet alle wedstrijden of geen wedstijden gespeeld zijn is hierbij niet bepalend.
 • Er zijn verschillende vormen besproken op welke wijze aan de tegemoetkoming van invulling kan worden gegeven, waaronder:
  • investeringen in extra ondersteuning voor verenigingen;
  • naar rato van de in rekening gebrachte teambijdrage najaarscompetitie 2020/2021 het genoemde compensatiebedrag uitkeren aan verenigingen;
  • een korting geven op de inschrijving van de teambijdragen najaarscompetitie 2021/2022.

Voorstel

Rekening houdend dat de competitie door bijzondere omstandigheden is afgebroken en de lijn is dat de verenigingen de volledige teambijdragen moeten betalen, wordt het volgende voorstel voor coulance ten behoeve van de verenigingen aan de bondsvergadering gedaan:

1) Een bedrag van circa € 115.000 ter beschikking stellen als tegemoetkoming voor het afbreken van de najaarscompetitie 2020. Dit bedrag wordt gefinancierd door het positieve resultaat 2020 ad € 65.000 en de extra € 50.000 subsidie in 2021 van NOC*NSF.

2) Het compensatiebedrag inzetten als korting per in te schrijven team voor de komende najaarscompetitie 2021/2022. Bij de berekening van het kortingsbedrag is grotendeels rekening gehouden de betaalde teambijdragen in 2020. Met de aantallen teams die zich in 2020 hebben ingeschreven, zijn de kortingsbedragen per competitiesoort in 2021 als volgt:

tabel

De belangrijkste overwegingen om de compensatie als een kortingsbedrag op de teambijdrage najaarscompetities 2021/2022 te verwerken zijn:

 • het compenseren van de teambijdragen over 2020 kan ertoe leiden dat het bedrag dat de verenigingen kunnen aanvragen met de TASO-regeling voor de periode oktober t/m december 2020 vermindert;
 • de kabinetsmaatregelen zullen eind juni 2021 aflopen. Hierdoor zullen naar verwachting in het najaar 2021 geen regeling als de genoemde TASO meer zijn ter compensatie van de vaste lasten. Het verstrekken van korting op de najaarscompetitie 2021 zal de totale (competitie)kosten voor verenigingen in seizoen 2021/2022 lager houden dan normaal;
 • door een korting te geven op de inschrijvingen op de najaarscompetitie 2021/2022 is de verwachting dat dit een positief effect heeft op de teaminschrijvingen voor de najaarscompetitie 2021/2022. De datum voor inschrijving ligt al op 1 april 2021.

Indien de bondsvergadering het voorstel goedkeurt, zal de € 115.000 compensatie als korting verwerkt worden op de voorschotnota die jaarlijks in maart aan de verenigingen gestuurd wordt. Voor verenigingen die geen betalingsregeling willen treffen omtrent de te betalen teambijdragen 2020 zal de incassoprocedure gevolgd worden zoals beschreven in het vastgestelde debiteurenbeleid.

Aan de voorjaarscompetities 2021 die niet zullen starten, zijn in de nieuwe contributiesystematiek per 1 januari 2021 nauwelijks teambijdragen gekoppeld. Om die reden zullen de teambijdragen in het kader van de inschrijvingen voor de voorjaarscompetities 2021 niet in rekening gebracht worden.

Gele arceringen door redactie badmintonline.nl.

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!

Reacties
StudentenlevenStudentenleven

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Dubbele klap badminton: Tabeling stopt en financiering mogelijk ook

Dubbele klap badminton: Tabeling stopt en financiering mogelijk ook

Het was een roerige dag vandaag voor het Nederlandse badminton. Op Papendal kwam naar buiten dat sportkoepel NOC*NSF de…

13 june 2024

Advies NOC*NSF aan Badminton Nederland: dien geen investeringsplan topbadminton in!

Advies NOC*NSF aan Badminton Nederland: dien geen investeringsplan topbadminton in!

Het opleidings- en topsportprogramma van Badminton Nederland wordt deels gefinancierd door Badminton Nederland en deels door…

12 june 2024

Ervaar badminton virtueel: welke badmintonspellen zijn beschikbaar?

Ervaar badminton virtueel: welke badmintonspellen zijn beschikbaar?

Virtuele games zijn de afgelopen jaren snel geëvolueerd en bieden spelers de mogelijkheid om verschillende sporten op…

10 june 2024

Joep Strooper en Flora Wang winnaars Nederlijkse Jeugd Kampioenschappen Badminton 2024

Joep Strooper en Flora Wang winnaars Nederlijkse Jeugd Kampioenschappen Badminton 2024

Afgelopen weekend vond het NJK Badminton 2024 plaats in Sportcentrum T-Kwadraat in Tilburg. Joep Strooper en Flora Wang wonnen in…

10 june 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!