Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 

Ken je deze spelers al?

© Badminton Nederland

Agendapunt 13: Voorstellen door afgevaardigden

© Badminton Nederland+

Tot dusver heeft alleen afgevaardigde Ron Daniëls voorstellen ingediend. Het lijkt erop dat Harm van Schaik inderdaad liever schrijft over zijn plannen, maar uitvoering overlaat aan het lot. Hier volgen de voorstellen van Daniëls.

13.1 TC

Een van de grootste posten binnen de nadminton bond is alles wat met top sport en technisch beleid te maken heeft, het is ook het gedeelte binnen de sport dat het meest ter discussie staat. Er is geen technische controle op het beleid zoals dat bijvoorbeeld het geval is op financieel gebied, ik stel dan ook voor dat er een technische commissie komt. Deze TC moet bestaan uit een 3 tal personen met Internationale technische achtergrond die op gelijkwaardige voet de technische staf kunnen aanspreken op het gevoerde beleid en daarover kunnen rapporteren.

Net als binnen een club moet de TC betrokken zijn in het uitstippelen van het beleid, functionering gesprekken houden met het technisch personeel, prestaties beoordelen, deel zijn van het aanstellingsbeleid, toezicht houden op de trainers opleiding en betrokken zijn op de controle van alle technische aspecten.

13.2 Bondsbureau

Op de bondsvergadering zou ik graag een uitspraak willen hebben over de wenselijkheid van het voortbestaan van het bondsbureau op de huidige manier en of er een kantoor gebouw nodig is voor een steeds kleiner wordende bond. Het is mijn mening dat de alternatieven moeten worden onderzocht om een flinke kosten besparing te bewerkstellen.

Als grondslag voor deze discussie kunnen de voorstellen die door afgevaardigde Harm van Schaik en mezelf de afgelopen maanden via badmintonline.nl openbaar hebben gemaakt kunnen dienen. Indien nodig zal ik met Harm van Schaik overleggen om de stukken ook digitaal aan het bestuur en de andere afgevaardigde voor te leggen.

13.3 Technisch beleid

Op de bondsvergadering van 22 juni is het beleidsplan van het bestuur aangenomen door 6 afgevaardigden. Een aantal afgevaardigde vonden dat ze onvoldoende waren geïnformeerd en konden zich daarom geen goed beeld vormen waardoor ze zich van stemming onthielden.

Het plan is ronduit slecht ontvangen in het land en zelfs de meeste gematigde personen hadden er geen goed woord voor over. Ik stel dan ook voor dat het beleidsplan weer als agendapunt wordt opgevoerd voor verdere discussie en een eventuele her stemming ten einde een breder gedragen beleidsplan te krijgen.

13.4 Steun voor ALLE badminton spelers

Volgens de statuten moet BNL de badminton sport op een zo breed mogelijke manier ondersteunen, dit is helaas niet het geval want BNL steunt alleen maar projecten die uit de eigen organisatie komen. Ik ben van mening dat dit niet in overeenstemming is met de statuten en dat BNL zich daarom actief moet inzetten voor steun aan projecten die zich buiten de eigen organisatie afspelen.

Ik stel voor om jaarlijks een bedrag van 20.000 euro beschikbaar te stellen aan trainers en spelers die niet binnen BNL aan hun trainers en spelers ontwikkeling werken.

Een technische commissie zou kunnen beoordelen of de verzoeken tot een bijdrage worden beloond, er is geen maximum verbonden aan het verzoek dat iemand kan indienen het gaat meer om de originaliteit en het belang voor de hele badminton gemeenschap in ons land dat de doorslag moet geven. Er moet van de deelnemers worden verlangt dat er een schriftelijk verzoek wordt ingediend en dat indien de bijdrage wordt verkregen ook een verslag wordt uitgebracht zodat kennis en ervaring worden gedeeld.

13.5 Bondsbureau

De komende 6 maanden dient te worden onderzocht of en op welke wijze de kosten van het bondsbureau met 20 tot 25% terug kunnen worden gebracht. De bevindingen moeten voor de volgende vergadering in juni uitgewerkt zijn en in stemming worden gebracht. Het onderzoek dient door een onafhankelijk persoon / organisatie worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. We zouden hierbij aan NOC*NSF SportAssist kunnen denken, met name omdat juist het NOC*NSF zich kritisch heeft uitgelaten over de organisatie van BNL met betrekking tot de subsidie stop. Het inzetten van het NOC*NSF zet BNL weer op het juiste spoor door in de toekomst weer het vertrouwen te krijgen, als de gewenste reorganisatie is doorgevoerd.

Punten die dienen te worden onderzocht zijn:

  • 1. Afstoten van taken die niet direct tot de kern taken behoren
  • 2. Het samen gaan met andere sportbonden
  • 3. Alternatieven onderzoeken voor het veel te dure bondskantoor
  • 4. Zoveel mogelijk overschakelen van beroepskrachten naar vrijwilligers
  • 5. Alleen de landelijke competitie nog langer centraal organiseren alle andere competitie vormen decentraal laten doen in de regio en dat alleen ondersteunen
  • 6. Opleidingen en nationale training uitbesteden

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

vorig artikel

CLEAR! 224 is uit

4 jaar geleden

volgend artikel

Slotermeer pakt thuis zes punten tegen Victoria

4 jaar geleden

Wat vind jij? Er zijn al 6 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws