SportSport

Nieuwe koers Badminton Nederland: eenmalig €200.000

Nieuwe koers Badminton Nederland: eenmalig €200.000

Met grote waardering voor de opstellers van de toekomstvisie voor Badminton Nederland bieden wij u het visiedocument A Clear Future aan en daarbij ons voorstel voor de uitwerking en financiering.

SportSport

Jij het nieuws, wij een tikkie!

Een visie waar wij achter staan, omdat het in feite een uitwerking is van de ervaringen die wij als bestuur op deden in de afgelopen periode. Maar nu gebundeld, inzichtelijk, realistisch qua fasering, toetsbaar qua uitvoering, maar bovenal gericht op het nieuwe denken dat noodzakelijk is om de toekomst van onze sport veilig te stellen. En dat onder het motto 'samen verenigen, één doel, één streven', waarbij we bij onszelf moeten beginnen.

Als u zich op voorhand al afvraagt, waarom heeft dit plan meer kracht of kans op succes dan rapporten uit het verleden?, is ons antwoord simpelweg: we hebben het samen gedaan, het is een visie opgesteld door mensen die dagelijks op de werkvloer van badminton spelend Nederland staan, daarbij ondersteund door hun professionele achtergrond. Tot stand gekomen met behulp van tal van reacties uit het veld, NOC*NSF, collega bonden, de ervaringen van onze Regiomanagers en u als Afgevaardigde. Wij nodigen u dus uit om vooral door te lezen.

Wellicht goed eerst terug te blikken op hetgeen hieraan vooraf ging.

Medio 2013 startte het bestuur met de kerntakendiscussie 'waar ligt de toekomst van Badminton Nederland?'. Samen met NOC*NSF organiseerden we eind 2013 enkele roadshows door het land om vooral te luisteren. Vervolgens werd op de bondsvergadering van 1 februari jl. het daaruit voortkomende visiedocument kerntakendiscussie goedgekeurd. Daarna kregen wij van uw vergadering groen licht om met de werkgroepen een vertaling te maken van de ervaringen die wij als bestuur hadden opgedaan bij tal van inspirerende ontmoetingen in het land, tijdens toernooien, de Week van het Badminton, de roadshows of informele ontmoetingen, met verenigingen, individuele sportbestuurders, Regiomanagers, met u als Afgevaardigde.

Deze kerntakendiscussie is een principiële discussie over de toekomst van Badminton Nederland, kijkend naar maatschappelijke ontwikkelingen die blijken uit gewijzigd consumentengedrag, met een geconstateerde kloof tussen verenigingen en de bondsorganisatie in zijn huidige structuur, waarbij er geen vanzelfsprekendheid meer bestaat om zich aan te sluiten bij een landelijke bond.

Vervolgens hebben wij een aantal collega-badmintonners bereid gevonden plaats te nemen in de werkgroepen. Opdracht was om dat scala aan opvattingen, ideeën, opties, te vertalen naar een uitgebreide toekomstvisie, welke thans voor u ligt. En terugkijkend op het proces van totstandkoming, met tussenrapportages aan u en ons bestuur, kan niet anders geconcludeerd worden dat er gedegen werk is geleverd. Waarbij kwaliteit en inhoud boven snelheid gingen.

De boodschap is helder: Samen verenigen, één organisatie, één doel, één streven. Bestuur en werkorganisatie, ga het land in, laat zien waar je voor staat , maak je dienstbaar en win het vertrouwen terug. Dicht kloven, stimuleer, daag uit, maar bovenal verbind!

Maar met alleen het opschrijven van deze visie zijn wij er zeker nog niet. De uitdaging ligt in de vertaling naar zichtbare resultaten voor de badmintonsport.

Zoals de voorzitter van de bondsvergadering laatst zei: 'mooi plan, maar wie van u stapt op maandagochtend in de auto om die resultaten te gaan realiseren?' Het antwoord van ons bestuur is dat we dat met zijn allen zullen moeten doen, dus samen met u, met de medewerkers van het bondsbureau, de vrijwilligers en met een ieder die onze visie onderschrijft. Samen bewegen en op een nieuwe manier denken om de noodzakelijke cultuurverandering te realiseren. Wij willen benadrukken dat intern, binnen het bondsbureau, onder leiding van het nieuwe bureauhoofd, deze beweging al is ingezet en grote stappen zijn gemaakt. Als bestuur hebben wij grote waardering daarvoor.

Ook in het voorgestelde implementatietraject staat het 'nieuwe denken', nodig voor de cultuurverandering richting "samen verenigen' centraal. Het betreft ons bestuur, de werkorganisatie, uw bondsvergadering, de regiomanagers, maar zeker ook de besturen van alle verenigingen, van competitief tot recreatief en van eredivisie tot laagste divisie. Immers, we moeten zorgen dat het Huis van Badminton Nederland in al zijn geledingen stevig wordt neer gezet, eigentijds en onderscheidend. Waarbij 'ja, maar...' geen optie meer is!

A Clear Future biedt handvaten om binnen alle geledingen van de badmintonsport gefaseerd een aantal bewegingen in te zetten. Als bestuur hebben wij daaruit als start van het implementatietraject een aantal deelprojecten benoemd, met bijbehorende kostenindicatie en een voorstel voor financiering, waaraan wij de komende periode graag gezamenlijk invulling willen geven.

A CLEAR FUTURE: DE UITWERKING

De stip aan de horizon

Badminton, als life sport, dient in al zijn verschijningsvormen, uitgerold te worden over heel Nederland, onder het motto 'Fast, Fit en Fun'. De badmintonner staat daarbij centraal en de bondsorganisatie staat voor de kernwoorden 'samen, simpel en sterk'!

Plan van Aanpak

We willen gezamenlijk en gefaseerd in een dynamisch traject toewerken naar deze stip op de horizon door samen te verenigen en via de vereniging de badmintonner centraal te stellen. Daarvoor is overall een traject van cultuurverandering en bestuurlijke vernieuwing noodzakelijk. Het bondsbestuur neemt hierin als collectief het voortouw, ondersteund door het bondsbureau en middels het inzetten van externe expertise van een veranderingsdeskundige.

Op hoofdlijnen hanteren we hierbij de volgende uitgangspunten:

 • de badmintonner centraal
 • lokaal ondersteunen
 • effectieve producten
 • verbetering promotie
 • topsport als katalysator
 • bestuurlijke en organisatorische vernieuwing
 • implementatietraject

De uitdaging ligt dus in de vertaling van onze visie in zichtbare resultaten voor de badmintonsport. Om het implementatietraject uiteindelijk te kunnen laten slagen zullen we gefaseerd een aantal stappen moeten nemen. Voor de eerste fase tot medio 2015 is daarom een aantal deelprojecten benoemd, waarbij op korte termijn gestart kan worden met de uitvoering. Per deelproject zal een projectopdracht en doel worden meegegeven en zal er een bestuurlijke aanjager worden aangewezen. In een vervolgstadium zal een projectleider verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en zullen verschillende stakeholders betrokken worden.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de verschillende deelprojecten:

Deelproject nummer 1 "Herinrichten van het Bondsbureau Nieuwe Stijl"

 • Projectopdracht: in nauw overleg met de bestuurlijke aanjager(s) en het bureauhoofd van Badminton Nederland zorg dragen voor:
  • 1. het verder ontwikkelen van het ingezette 'nieuwe denken' om binnen het bondsbureau de gewenste cultuurverandering te bewerkstelligen richting het samen verenigen
  • 2. het aanstellen van meerdere accountmanagers
  • 3. het aanstellen van bestuurlijke accountmanagers voor de verschillende regio's en clusters van verenigingen
  • Bestuurlijke aanjager(s): Rémon Verbeek, Karin van der Valk en Clemens Wortel
 • Primaire randvoorwaarde: het aanstellen van een tijdelijke veranderingsdeskundige die naast de overall cultuurverandering de transitie van het bondsbureau vorm geeft. De veranderingsdeskundige adviseert en legt verantwoordelijkheid af aan het bondsbestuur
 • Kosten: zie financieringsvoorstel
 • Let op: de winkel blijft tijdens de verbouwing gewoon open!
 • Opleverdatum: juni 2015

Deelproject nummer 2 "Heroriëntatie regio's"

 • Projectopdracht: in overleg met de Regiomanagers het herdefiniëren van hun rol, kijkend ook naar de eigenheid van de desbetreffende regio, de wijze van samenwerken met de nieuw te benoemen accountmanagers en bestuurlijke accountmanagers
 • Bestuurlijke aanjager(s): Karin van der Valk en Clemens Wortel
 • Kosten: reis- en vergaderkosten
 • Opleverdatum: juni 2015

Deelproject nummer 3 "Democratische besluitvorming"

 • Projectopdracht: in overleg met de Afgevaardigden een werkwijze vaststellen waarbij de verenigingen rechtstreeks en intensiever betrokken worden bij en geïnformeerd worden over het beleid, zonder verlies aan bestuurlijke slagkracht
 • Randvoorwaarde: het niet verloren laten gaan van dossierkennis en materiedeskundigheid
 • Bestuurlijke aanjager: Clemens Wortel
 • Kosten: reis- en vergaderkosten
 • Opleverdatum: juni 2015

Deelproject nummer 4 "Verbeterplan communicatie verenigingen"

 • Projectopdracht: het verbeteren van de communicatie in fysieke en digitale vorm tussen Badminton Nederland en de verenigingen, mede in relatie tot de komst van accountmanagers, bestaande en nieuwe ontmoetingsmomenten
 • Primaire randvoorwaarde: tijdelijk inzetten van expertise op het gebied van communicatie en marketing
 • Bestuurlijke aanjager: Marloes van Heteren
 • Kosten: zie financieringsvoorstel
 • Opleverdatum: juli 2015

Deelproject nummer 5 "Flagshipverenigingen"

 • Projectopdracht: het benaderen en instellen van (10) Flagshipverenigingen, op basis van een nader op te stellen verwachtingsprofiel en met een geografische spreiding in Nederland;
 • Primaire randvoorwaarde: dynamisch bestuur, uitstekend jeugdbeleid, idem trainersstaf, bereidheid tot kennisdeling
 • Bestuurlijke aanjager(s): Ger Tabeling en Karin van der Valk
 • Kosten: reis- en vergaderkosten
 • Opleverdatum: juli 2015

Deelproject nummer 6 "Verenigingsbezoeken"

 • Projectopdracht: het regionaal bezoeken van verenigingen en hen overtuigen van de nieuwe koers en de noodzaak daartoe, periodieke informele themabijeenkomsten in clustervorm, instandhouding van het Verenigingscongres
 • Bestuurlijke aanjager(s): individuele leden bondsbestuur
 • Kosten: reis- en organisatiekosten, kosten Verenigingscongres (in combinatie met badmintonevenement)
 • Opleverdatum: permanent

Deelproject nummer 7 "Contributiemethodiek"

  Projectopdracht: het instellen van een contributiemethodiek met voldoende draagvlak, passend bij de nieuwe uitgangspunten en met als primair uitgangspunt dat elk verenigingslid bondslid is
 • Bestuurlijke aanjager: Rémon Verbeek
 • Kosten: reis- en vergaderkosten
 • Opleverdatum: juni 2015

Deelproject nummer 8 "Sponsorbeleid"

 • Projectopdracht: het realiseren van een eigentijds sponsorbeleid, in overeenstemming met de nieuwe koers van A Clear Future en het uitrollen van sponsorproposities
 • Bestuurlijke aanjager: Marloes van Heteren
 • Kosten: reis- en vergaderkosten
 • Opleverdatum: N.B. grote delen van een sponsorplan/beleid zijn al beschikbaar

Deelproject nummer 9 "Topsportkader"

 • Projectopdracht: het instellen van een formele Topsportcommissie, te bemensen met ervaringsdeskundigen uit de wereld van topbadminton, na de evaluatie van de "Road to Rio"
 • Bestuurlijke aanjager: Ton Wijers
 • Kosten: reis- en vergaderkosten
 • Ondersteuning vanuit de technische staf
 • Opleverdatum: 2016

Algemeen tbv deelprojecten

 • Per deelproject projectleider benoemen
 • Ondersteuning vanuit het bondsbureau
 • Inbreng en/of deelname stakeholders
 • Inbreng en/of deelname afgevaardigden

Financiering

Een duidelijke koers en verandering zijn essentieel voor de (financiële) toekomst van de bond, maar een veranderingstraject brengt (eenmalige) kosten met zich mee, die zich in de toekomst zullen vertalen in toegevoegde waarde, een stabiele financiële situatie en op den duur meer opbrengsten.

Voor de financiering van de implementatie van deze deelprojecten stelt het bestuur voor om in 2015 een éénmalige bijdrage te vragen van €5 per lid.

In de financiële verantwoording zullen de ontvangsten uit deze éénmalige bijdrage en de uitgaven in verband met het implementatietraject gescheiden gehouden worden van de 'reguliere' inkomsten en uitgaven van Badminton Nederland. Hierdoor kan er goed zicht op gehouden worden dat de eenmalige bijdrage ook besteed wordt waarvoor deze bedoeld is.

De implementatiekosten van de deelprojecten zijn als volgt:

deelproject 1. Herinrichten bondsorganisatie 'nieuwe stijl' 85.000
a - inzetten veranderdeskundige / transitiedeskundige 65.000
b - analyse competenties i.r.t. gewenste situatie en ontwikkelpad 20.000
deelproject 2. Heroriëntatie regio's 2.000
deelproject 3. Democratische besluitvorming 2.000
deelproject 4. Verbeterplan communicatie verenigingen 85.000
a - inzetten o.a. communicatie-marketing expert 65.000
b - ontwerp en bouwen nieuwe website 20.000
deelproject 5. Flagships verenigingen 14.000
deelproject 6. Verenigingsbezoeken 10.000
deelproject 7. Contributiesystematiek 2.000
deelproject 8. Sponsorbeleid n.v.t.
deelproject 9. Topsportkader n.v.t.
Totaal implementatie deelprojecten 200.000

TOT SLOT

De toekomstvisie Badminton Nederland A Clear Future, heeft een lange weg van totstandkoming afgelegd. Opnieuw willen wij dank zeggen aan allen die mee hebben gewerkt, in het bijzonder de voorzitters van de werkgroepen Rien Caljouw, Remco Hol, Paul van Veen en Bram Reudink. Wij zullen graag gebruik blijven maken van hun opgedane ervaringen.

Als bestuur geloven wij zonder terughoudendheid in deze toekomstvisie en het voorgestelde implementatietraject. Wij hopen dat dit visiedocument u net zo heeft geïnspireerd en geënthousiasmeerd als wij en wij nodigen u vervolgens ook uit in te stemmen met onze voorstellen en samen met ons deze visie uit te dragen en mee te denken, bijvoorbeeld in een klankbordgroep, met de definitieve vertaling naar concrete uitvoeringsmaatregelen.

Vragen aan u als afgevaardigden:

 • 1. Kennis te nemen van het visiedocument A Clear Future
 • 2. In te stemmen met de voorgestelde uitwerking, plan van aanpak en implementatietraject
 • 3. In te stemmen met de voorgestelde financiering: een éénmalige bijdrage in 2015 voor het noodzakelijke implementatietraject van €200.000,- (€5 per lid)
 • 4. In te stemmen met betrokkenheid afgevaardigden:
  • a. de toekomstvisie onderschrijven en uitdragen
  • b. inbreng beschikbaar stellen tijdens het implementatietraject en uitvoering.

Samen op weg naar een gezonde toekomst voor de badmintonsport in Nederland!

Bestuur Badminton Nederland

Was getekend Clemens Wortel
Was getekend Ton Wijers
Was getekend Marloes van Heteren
Was getekend Karin van der Valk
Was getekend Ger Tabeling
Was getekend Rémon Verbeek

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!

Reacties
StudentenlevenStudentenleven

badmintonline.nl op YouTube

We plaatsen regelmatig mooie badmintonrally's, knappe trickshots, volledige wedstrijden en meer. Volg ons door op het logo te klikken!

Recente artikelen
Cheryl Seinen: This was it. The end of my career on this high level.

Cheryl Seinen: This was it. The end of my career on this high level.

Happy we could end it with again a European medal, Debora Jille.

15 april 2024

Brons voor vrouwendubbel Debora Jille en Cheryl Seinen op EK Badminton 2024

Brons voor vrouwendubbel Debora Jille en Cheryl Seinen op EK Badminton 2024

Het is Debora Jille en Cheryl Seinen helaas niet gelukt om de finale van het vrouwendubbel te bereiken op de EK badminton 2024 in…

13 april 2024

Debora Jille en Cheryl Seinen naar halve finale vrouwendubbel op EK Badminton 2024

Debora Jille en Cheryl Seinen naar halve finale vrouwendubbel op EK Badminton 2024

Het Oranje-duo Debora Jille / Cheryl Seinen (WR-34) heeft de halve finale bereikt van het vrouwendubbel op de EK Badminton 2024…

12 april 2024

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen: De droom is over!

Mark Caljouw niet naar Olympische Spelen: De droom is over!

Voor het Olympische traject begon kreeg ik meerdere kansen om mij te kwalificeren voor de Olympisch Spelen in 2024 in Parijs. Een…

12 april 2024

Vond je dit leuk om te lezen?

Dan hebben we jouw hulp nodig! We werken 365 dagen per jaar aan artikelen, foto's en video's over je favoriete sport én de Nederlandse topbadmintonners. Al vanaf €0,01 kun je badmintonline.nl steunen en het kost slechts een minuutje van je tijd. Dank je voor je hulp!