Het laatste nieuws
Het laatste nieuws
 
 

Ken je deze spelers al?

Besluiten Jaarvergadering 23 juni 2012

De Jaarvergadering is op zaterdag 23 juni 2012 bijeengekomen in Utrecht. In dit artikel worden de belangrijkste besluiten weergegeven.

Nieuwe voorzitter

Clemens Wortel is per acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter van Badminton Nederland. Naast zijn benoeming is Marloes van Heeteren herkozen als bestuurslid. Zij zal de functie van secretaris, die Clemens achterlaat, gaan vervullen. Rémon Verbeek is gekozen tot nieuw bestuurslid. Hij neemt de taak van penningmeester over van Ton Wijers die de portefeuille Topbadminton gaat doen. Er waren voor alle verkiezingen geen tegenkandidaten gesteld. Het aantal bestuurleden werd door de Jaarvergadering vastgesteld op 8.

Contributieheffing in 2013

De Jaarvergadering heeft goedkeuring verleend om de huidige contributiesystematiek, die in oktober van het afgelopen jaar reeds was aanvaard, in 2013 voort te zetten. Dit betekent dat er een geleidelijke verschuiving zal gaan plaatsvinden van de inning van een algemene contributie die voor ieder lid gelijk is naar een heffing per afgenomen producten. De bijdrage per lid zal lager worden en de kosten van producten hoger. Ook zal de bond meer inkomsten verwerven via nieuwe producten die interessant kunnen zijn voor de verenigingen en leden.

In 2013 zullen opnieuw alle nieuwe leden kunnen worden aangemeld tegen een prijs van € 7,50. Dit tarief blijft ook gelden voor alle leden die in 2012 zijn aangemeld. De overige leden betalen de volgende bedragen: junioren € 19,20 en senioren € 26,35. Om het verlies van inkomsten op nieuwe leden te kunnen dekken worden de tarieven van de volgende producten aangepast:

  • Alle competitieteams, met uitzondering van Eredivisie en jeugdteams, gaan € 20,- meer betalen. De tarieven voor deelname aan de recreantencompetities worden niet verhoogd;
  • Jeugdcompetitieteams gaan € 5,- meer betalen;
  • De verenigingscontributie wordt met € 50,- verhoogd;
  • De bijdrage voor de aanmelding van toernooien gaat met € 15,- omhoog;
  • Er wordt een nieuwe heffing ingevoerd voor deelnemers aan toernooien van € 0,75 per deelnemer per onderdeel.

Verenigingen zullen op korte termijn worden geïnformeerd over de wijzigingen.

Begroting

Na goedkeuring van de tarieven werd ook de begroting 2013 goedgekeurd.

Overschot + € 55.000

Beleid

Het meerjarenbeleidsplan Badminton Nederland 2013/2016 werd met medeneming van enkele aanpassingen goedgekeurd door de vergadering. Het beleidsplan zal na goedkeuring van de wijzigingen door het bestuur worden gepubliceerd op de website. Ook de aanzet voor het beleidsplan Topbadminton 2013/2016 werd goedgekeurd. De definitieve tekst van dit plan zal in het voorjaar van 2013 aan de Bondsvergadering worden voorgelegd, omdat de komende maanden nog een traject met NOC*NSF moet worden doorlopen.

Reglementswijzigingen

Er zijn reglementswijzigingen goedgekeurd die het mogelijk maken dat een verenigingsteam een eigen sponsornaam kan dragen. Tot nu toe was dit alleen mogelijk voor alle teams van een vereniging. De wijziging gaat in op 18 augustus 2012.

Leden commissies van de Bondsvergadering

Louis Hoofd is herbenoemd als lid van de Reglementscommissie en Wouter van Voorthuijsen is herbenoemd tot lid van de Financiële Commissie.

Initiatief beleidsvoorstel wanbetalers

Het voorstel van afgevaardigde Bram Jongerden om wanbetalende leden van verenigingen formeel binnen de bond aan te pakken door de creatie van een zwarte lijst en de invoering van een schriftelijk akkoordverklaring bij de overgang van een lid naar een andere verenigingen werd door het bestuur ontraden. Het bestuur stelde dat via Badminton Nederland reeds een incassobureau kan worden ingeschakeld en dat zonodig een aangifte kan worden gedaan bij de Tuchtcommissie. Bovendien zou er een financieel onderzoek moeten plaatsvinden bij een melding van een wanbetaler en dat vindt het bestuur te arbeidsintensief. Het bestuur zegde wel toe te verkennen of er andere mogelijkheden zijn om dit probleem tegemoet te treden.

door

via Badminton Nederland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Je ontvangt enkele keren per jaar een speciale update!

Wat vind jij? Er zijn al 3 waarderingen!

Reacties

+

› lees onze huisregels

Meer nieuws